GDPR v ČR

Vyhláška č. 279/2020 Sb.

S platností od 1.7.2020 je nově vydána Vyhláška č. 279/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Zákony pro lidi

Konsolidované znění platné od 6.11.2019 - Vyhláška č. 282/2019 Sb.

Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Zdroj: Zákony pro lidi

Vyhláška č. 252/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

Zdroj: Zákony pro lidi

Úhradová vyhláška dojednána (9.9.2019)

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo úhradovou vyhlášku o úhradách za zdravotní péči pro rok 2020. Vyhláška plně respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, kteří navázali na loňský přelomový úspěch a uzavřeli jedenáct ze čtrnácti dohod. Jedná se tak o druhý nejúspěšnější výsledek jednání o úhradách v historii.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Nová norma ISO/IEC 27701:2019 - Bezpečnostní techniky

Na stránkách mezinárodní organizace pro standardizaci https://www.iso.org/standard/71670.html byla uvolněna k použití (vydána) nová norma ISO/IEC 27701:2019 - Bezpečnostní techniky - rozšíření na ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro správu informací o soukromí - Požadavky a pokyny. Tato norma umožní naplnit jeden z možných způsobů doložení plnění požadavků GDPR certifikací organizace nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem.

Portál HERMES

Dnes byl zprovozněn portál HERMES pro podporu plnění požadavků Kodexu poskytovatelů domácí péče pro ochranu osobních údajů garantovaný Grémiem managerů agentur domácí péče, z.s. Pokud máte zájem se k tomuto Kodexu přihlásit, máte možnost prostřednictvím registrace na webovém portálu HERMES.

Portál HERMES

Vyhláška č. 259/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Zdroj: Zákony pro lidi

Zákon o ochraně osobních údajů

Prezident ČR podepsal znění Zákona o ochraně osobních údajů 10.4.2019. Co nám tato změna přinese, a budeme opravdu chráněni? Pokud máte vytvořený systém, který není jen na papíře, ale stále se rozvíjí, tedy žije, pokud jej máte pod kontrolou, pravděpodobně data chráníte. Ale nestačí jen systém vytvořit, ale také je pravidelně analyzovat a kontrolovat. A ti druzí? Doufejme, že také.

Sněmovní tisk 138
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU

DOTAZNÍK plnění nařízení GDPR

V časovém období od 23.10.2018 do 30.11.2018 probíhalo šetření prostřednictvím dotazníku v elektronické podobě na internetu. Výstupy z daných otázek měly odpovědět, jak se plní požadavky GDPR v organizacích v České republice. Žádné takové šetření, s danou strukturou otázek, pokud je nám známo, nebylo v ČR realizováno. Snad tedy výsledky tohoto šetření vnesou trochu světla do skutečného stavu věcí.

Vyhodnocení dotazníku zde.

Otázky a odpovědi

Pověřenci ve veřejném a neziskovém sektoru

Může více obcí sdílet jednoho pověřence? Za jakých podmínek?

Musí kulturní příspěvkové organizace kraje (muzea a galerie) zřizovat funkci pověřence ve svých organizacích, když v dané organizaci nedochází k rozsáhlému zpracování osobních údajů (dle čl. 37 obecného nařízení)?

Jsme nezisková organizace – domov pro seniory s počtem 133 zaměstnanců. Musíme jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Může být pověřenec auditorem podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole?

Vyjádření ÚOOÚ

Je zubní laboratoř správcem nebo zpracovatelem osobních údajů?

Na základě korespondenční i osobní konzultace s dozorovým úřadem jsme 18. května 2018 obdrželi od Mgr. Ladislava Hejlíka, vedoucího oddělení konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů, stanovisko, podle kterého je zubní laboratoř v postavení správce, neboť jí, jako zdravotnickému zařízení, zákon ukládá vést zdravotnickou dokumentaci.

Vzhledem k tomuto stanovisku nemají poskytovatelé zubního lékařství nebo ortodoncie povinnost, navazovat se zubní laboratoří smlouvu o zpracování osobních údajů dle článku 28 GDPR.